Algemene voorwaarden Qpowr Internet Solutions.

Datum 01-04-2014

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Qpowr en opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Qpowr alleen bindend indien en voor zover deze door Qpowr  uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Arikel 1. Definities

  1. Qpowr: Qpowr Gevestigd te Goirle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 6060322616
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Qpowr een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie versio een offerte heeft uitgebracht.
  3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
  4. Dienst: de specifieke dienst die Qpowr met opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de overeenkomst dan wel offerte.
  5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Qpowr en opdrachtgever krachtens welke Qpowr de Dienst zal uitvoeren.
  6. Ruimte: de fysieke ruimte zoals beschreven in de overeenkomst dan wel in de bijbehorende bijlagen met opdrachtgever.
  7. Materialen: werken zoals websites, webshops, huisstijlen, logo’s, afbeeldingen, audio, video, software, scripts,ontwerpen, documentatie, analyses, adviezen, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan.
  8. Betalingen: Betalingen geschied altijd vooruit, totdat anders wordt vermeld op offerte of factuur, of via schriftelijke bevestiging.

Artikel 2. Offerte en aanvaarding

1. Qpowr zal een aanbod voor een overeenkomst opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welke

bedragen daarvoor verschuldigd zijn. Uitsluitend de in het aanbod aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Aanpassing van de omschrijving van de Dienst geldt als een wijziging van de overeenkomst.

2. Een aanbod is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Qpowr, tenzij anders aangegeven in het aanbod.

3. Een aanbod verliest haar geldigheid indien blijkt dat door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, of indien blijkt dat de persoon die deze aanvaardt daartoe niet bevoegd is. Indien pas na ontvangst van een aanvaarding blijkt dat deze gegevens onjuist is of deze persoon niet bevoegd is, is Qpowr gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen conform artikel 13.

4. Opdrachtgever dient het aanbod te aanvaarden middels één van de door Qpowr aangewezen kanalen en de daarbij gestelde voorwaarden in acht te nemen. De overeenkomst ontstaat op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van het aanbod door opdrachtgever wordt ontvangen door Qpowr via een aangewezen kanaal. Deze zal vermeld worden op de offerte, of digitaal via de website.

5. Aanvaarding van een aanbod langs elektronische weg is pas mogelijk nadat Opdrachtgever een e-mailadres opgeeft en Qpowr heeft geverifieerd dat dit adres werkt en aan opdrachtgever toebehoort. Na aanvaarding kan Qpowr dit e-mailadres gebruiken voor alle communicatie betreffende de overeenkomst (zie ook artikel 3.3).

6. Indien opdrachtgever het aanbod niet expliciet aanvaardt, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Qpowr werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod ondanks het vorige lid als aanvaard beschouwd.

7. Bij specifieke onderdelen van de Dienst kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Deze worden dan tijdig door Qpowr

beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever. Gebruik van deze onderdelen geldt als aanvaarding van deze aanvullende voorwaarden. In geval van strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden prevaleren de aanvullende voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Qpowr zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform het aanbod, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van opdrachtgever. Indien prijzen voor bepaalde onderdelen van de Dienst bij vooruitbetaling dienen te geschieden, is Qpowr niet verplicht deze onderdelen te leveren voordat deze prijzen zijn betaald.

2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Qpowr aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Qpowr worden verstrekt.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Qpowr het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Qpowr te allen tijde beschikt over een werkend e-mailadres van opdrachtgever. Qpowr kan alle mededelingen en vragen aangaande de overeenkomst sturen naar dit e-mailadres. Opdrachtgever dient de mailbox gekoppeld aan dit e-mailadres dan ook regelmatig te controleren. Het niet of niet tijdig reageren op mails van Qpowr naar dit e-mailadres is voor rekening van opdrachtgever.

5. Door Qpowr opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Qpowr is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.

6. Het is Qpowr toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van opdrachtgever.

7. Qpowr heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Qpowr niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden,  Qpowr kan zekerheid verlangen van opdrachtgever alvorens zij de levering weer (volledig) hervat

8. Indien dat onderdeel is van de Dienst zal Qpowr opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen en aangeven voor welke doeleinden deze bestemd zijn. Met deze gegevens heeft opdrachtgever toegang tot een klantenportal waarmee opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en (indien van toepassing) accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de offerte of andere voor opdrachtnemer toegankelijke en kenbare locatie aangegeven grenzen.

9. Zonder toestemming van Qpowr is het opdrachtgever verboden de door Qpowr verschafte gebruikersnaam of aangemaakte accounts aan derden beschikbaar te stellen, of anders te gebruiken dan voor de aangegeven doeleinden. Opdrachtgever is echter wel gerechtigd om door haar ingeschakelde hulppersonen (zoals webdesignbureaus of programmeurs) van deze accounts gebruik te laten maken, bijvoorbeeld om haar website te laten onderhouden.

10. Ieder actie die middels het administratief account, het klantenportal, een beheertool of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Qpowr te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

11. Qpowr heeft het recht levering van de Dienst (tijdelijk) te staken of te beperken indien de opdrachtgever naar het oordeel van Argeweb ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Argeweb niet na komt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Argeweb kan zekerheid verlangen van opdrachtgever alvorens zij de levering weer (volledig) hervat

Artikel 4. Wijzigingen en meer/minderwerk

1. Alle wijzigingen in de Dienst en alle werkzaamheden die buiten de Dienst vallen, hetzij op verzoek van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk.

2. Meer- en minderwerk wordt op basis van nacalculatie gefactureerd aan opdrachtgever volgens de standaard uurtarieven van Qpowr zoals aan opdrachtgever medegedeeld. Hierbij wordt naar het dichtstbijzijnde kwartier afgerond. Werkzaamheden van minder dan één kwartier worden echter afgerond naar één kwartier

3. Indien Qpowr meer werk moet verrichten dan overeengekomen door omstandigheden die haar ten tijde van het aanbod of de aanvaarding daarvan onbekend waren, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden die bezwaarlijker blijken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Qpowr gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Qpowr tijdig opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

 

Artikel 5. Beschikbaarheid van systemen

1. Indien de Dienst (mede) geleverd wordt via systemen en/of netwerken van Qpowr, zal Qpowr zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Qpowr opgeslagen gegevens te realiseren.

2. Qpowr biedt geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

3. Qpowr heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Qpowr zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Qpowr is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

4. Qpowr heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Qpowr zich inspannen om opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Qpowr is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

5. Qpowr heeft een aparte overeenkomst voor backupdiensten beschikbaar. Tenzij opdrachtgever deze aparte overeenkomst heeft afgesloten, is Qpowr niet gehouden om reservekopieën (backups) te maken van door opdrachtgever op systemen van Qpowr opgeslagen gegevens. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van opdrachtgever om reservekopieën te maken van deze gegevens.

6. Qpowr zal zich inspannen om te zorgen dat opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Qpowr. Qpowr kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Qpowr zal zich inspannen om opdrachtgever hierover tijdig te informeren.

7. Bij bepaalde diensten, zoals e-mail, kan Qpowr filters aanbieden waarmee opdrachtgever ongewenste inhoud (zoals virussen of reclameberichten) kan blokkeren op de systemen van Qpowr. Qpowr zal zich inspannen om te zorgen dat deze filters correct werken voor zover dat binnen haar macht ligt. Qpowr kan echter niet garanderen dat deze filters altijd de juiste berichten doorlaten of blokkeren, of dat bij verwijdering van een onderdeel van een bericht de resterende inhoud intact blijft. opdrachtgever aanvaardt bij het gebruik van dergelijke filters dan ook het risico en aansprakelijkheid voor de werking daarvan.

8. Indien naar het oordeel van Qpowr een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Qpowr of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Qpowr gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

9. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Qpowr door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Qpowr kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 6. Installatie en onderhoud van software

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het installeren, configureren en/of onderhouden van software, is voorts het in dit artikel bepaalde van toepassing.

2. Qpowr zal zich inspannen om de bij de Dienst gebruikte software up-to-date te houden. Qpowr is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Qpowr is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte dienstverlening niet ten goede komt.

3. Qpowr zal zich inspannen om van tijd tot tijd de software aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Qpowr hier vooraf overleg over voeren met opdrachtgever.

4. Qpowr zal zich inspannen om door opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de software. Echter, Qpowr is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking, beheersbaarheid of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.

5. Indien opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de software wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Qpowr heeft gemeld en Qpowr deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Qpowr kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

 

Artikel 7. Hosting en aanverwante diensten

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

3. Qpowr hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Qpowr gerechtvaardigd is, is Qpowr gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Qpowr in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Qpowr zal opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.

4. Wanneer sprake is van mogelijk strakere informatie, is Qpowr gerechtigd hiervan aangifte te doen. Qpowr kan hierbij alle relevante informatie over opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Qpowr verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

5. Bij herhaaldelijke klachten over de door opdrachtgever aangeboden informatie is Qpowr gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

6. Opdrachtgever vrijwaart Qpowr voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Qpowr is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Qpowr in het kader van de klachtprocedure.

7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Qpowr of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of  redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Qpowr, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt (bijvoorbeeld; SPAM). Qpowr zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt op Opdrachtgever verhaal

8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

9. Zonder toestemming van Qpowr is het Opdrachtgever verboden de door Qpowr verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

10. Qpowr kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Qpowr bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte bereikt is.

11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Qpowr een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Qpowr verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Qpowr geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door Qpowr.

12. Indien Opdrachtgever een SSL-certificaat bij Qpowr afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de voorwaarden van de certificatiedienstverlener (de partij die de certificaten uitgeeft). Qpowr is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de indentiteit van de certificaathouder. Ook staat Qpowr niet in voor het beveiligniveau van het SSL-certificaat. Dit hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL-certificaat wordt gebruikt.

13. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

14. Indien Qpowr een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever één van de bovengenoemde verboden schendt, is Qpowr gerechtigd alle maatregelen te nemen die zijn redelijkerwijs noodzakelijk acht om aan deze schending een eind te maken. Qpowr zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen. Qpowr is echter nimmer gehouden tot enige schadevergoeding als gevolg van deze maatregelen.

15. Opdrachtgever vrijwaart Qpowr van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens, informatie, website(s) en dergelijke.

16. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8. Domeinnamen en IP-adressen 

1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Qpowr voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Qpowr vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsmail van Qpowr, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Qpowr schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

5. Qpowr is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Qpowr.

6. Indien Qpowr een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Qpowr medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Qpowr zal Opdrachtgever hierover informeren. Niet conformeren aan deze regels kan tot gevolg hebben dat de registrerende instantie de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar maken, of dat zij Qpowr hiertoe verplichten.

8. Qpowr heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

9. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Qpowr gerechtigd alle domeinnamen op naam van Opdrachtgever op te heffen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

10. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van Qpowr en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Qpowr onder hetzelfde IP-adres opereren.

11. Qpowr heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan opdrachtgever toe te wjzen.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan,berusten uitsluitend bij Qpowr of diens (toe)leveranciers.

2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

4. Het is Qpowr toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Qpowr door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

5. Indien door opdrachtgever aan Qpowr verstrekte materialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Qpowr daarvan in het kader van de Dienst.

6. Qpowr heeft het recht om bij materialen gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software. Indien Opdrachtgever het recht verkrijgt om deze materialen zelf te verveelvoudigen of openbaar te maken, ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij opdrachtgever. Qpowr zal de opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

7. Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode of bewerkbare versie (bijvoorbeeld in Word- of Photoshop-formaten) van ontwikkelde materialen en de bijbehorende documentatie aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is opdrachtgever gerechtigd in deze materialen wijzigingen aan te brengen.

8. Het is opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen of in geval van en in combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of -activiteiten van Opdrachtgever.

9. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per Qpowr handeling betalen aan Qpowr, onverminderd het recht van Qpowr haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen

10. Qpowr is gerechtigd om de powerd by Qpowr.com te plaatsen op de website van opdrachtgever. Meestal zal dit klein onderin de footer geplaatst worden.

Artikel 10. Geheimhouding

1. Partijen zullen Informatie en materialen die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie en materialen zijn gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de materialen als vertrouwelijk bedoeld waren. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

2. Qpowr zal geen kennis nemen van gegevens die opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Qpowr, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Qpowr daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Qpowr zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

3. Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de Materialen.

Artikel 11. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Qpowr zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Qpowr gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Qpowr zal opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.

3. Het is Qpowr toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 7% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor opdrachtgever om de betreffende overeenkomst op te zeggen.

4. Alle voor Qpowr uit de overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.

5. Qpowr zal voor alle door opdrachtgever verschuldigde bedragen facturen sturen aan opdrachtgever. Facturen worden per e-mail verstuurd tenzij opdrachtgever verzoekt om facturen per post. Bij facturen per post is Qpowr gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. Dit zal vooraf worden gemeld.

6. Indien opdrachtgever van mening is dat (een deel van) een factuur onjuist is, dient opdrachtgever haar bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Qpowr te melden kenbaar maken. Qpowr zal het bezwaar dan onderzoeken en zo nodig een aangepaste factuur uitbrengen. Tijdens dit onderzoek is opdrachtgever gehouden het niet-betwiste deel van de factuur te voldoen binnen de oorspronkelijke betalingstermijn.

7. De betalingstermijn van een factuur is veertien dagen na de datum van ontvangst van de factuur, Termijn betaling is alleen mogelijk voor opdrachtgevers die een uittreksel KVK kunnen overhandigen, zonder dat is enkel vooruit betaling mogelijk, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de overeenkomst.

8. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

9. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Qpowr. Tevens is opdrachtgever dan gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, conform de daartoe opgestelde richtlijnen zoals uit het rapport Voorwerk II.

10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11. In bovenstaande gevallen en in ieder geval zestig dagen vanaf de datum van de declaratie heeft Qpowr voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan. Hieronder valt in ieder geval het tijdelijk of permanent staken van de Dienst of onderdelen daarvan. Qpowr kan bij hernieuwd uitvoeren van de gestaakte (delen van) de Dienst heraansluitingskosten in rekening brengen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Qpowr voor directe schade geleden door opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Qpowr van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Qpowr, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 400,- (exclusief BTW)

2. Aansprakelijkheid van Qpowr voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Buiten de in artikel 22 lid 1 genoemde gevallen rust op Qpowr geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 22 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Qpowr.

4. De aansprakelijkheid van Qpowr wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Qpowr onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Qpowr ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Qpowr in staat is adequaat te reageren

5. Qpowr is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Qpowr meldt.

7. Opdrachtgever vrijwaart Qpowr voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Qpowr geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 13. Duur en opzegging

1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de Website of anders overeengekomen. De overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging per e-mail of (indien aanwezig) via een systeem op de website. Voor een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen

2. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen.

3. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is Qpowr gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Qpowr is niet verplicht in dat geval opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.

4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de vereenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via de Website, middels het Klantenpaneel (indien aanwezig) of via e-mail opzeggen.

5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij Qpowr reeds met instemming van opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. Domeinnamen zijn van de veertien werkdagen bedenktermijn uitgesloten, omdat domeinnamen persoonlijk van aard zijn en dan is de bedenktermijn niet van toepassing.

6. Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft Qpowr het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Qpowr op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 14. Garantie

1. Op de door Opdrachtgever bij Qpowr gekochte producten rust fabrieksgarantie. Informatie over wat fabrieksgarantie inhoudt, staat op de website van de fabrikant.

2. Qpowr zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde producten nakomen, maar verleent Opdrachtgever geen (extra) garantie op door haar geleverde producten.

3. De (wettelijke) garantie geldt niet: • Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.

• Indien de oorzaak van de fout niet duidelijk kan worden aangetoond.

• Indien gegeven instructies, voor het gebruik van het product, niet zijn nagekomen.

• Voor de toestand van de producten, ontstaan ten gevolge van ondeskundig opslaan, klimatologische of andere inwerkingen.

4. Opdrachtgever dient Qpowr een redelijke termijn te geven voor het uitvoeren van voorkomende reparaties en vervangende leveringen, zonder dat Qpowr gerechtigd is tot enige tegenprestatie of schadevergoeding.

5. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het maken van een back-up van zijn gegevens en/of programmatuur (software). Het is mogelijk dat deze tijdens een reparatie, vervanging of transport verloren gaan. Qpowr is niet aansprakelijk voor schade door verlies van gegevens en/of software. Voor eventuele herinstallaties dient opdrachtgever zelf zorg te dragen en zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15. Online backup

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende het maken van backups, met de backupsoftware van Qpowr, via het internet door opdrachtgever geldt voorts het in dit artikel bepaalde

2. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat verbinding met internet gedurende het maken van de backup beschikbaar is en blijft.

3. Opdrachtgever is gehouden de instructies zoals in de back-up handleiding worden vermeld strikt op te volgen.

4. Qpowr kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten of andere niet aan Qpowr toe te rekenen oorzaken zich voordoen.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het installeren en configureren van de back-up software met inachtneming van de back-up handleiding.

6. Qpowr is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit het verlies van de Encryptiesleutel door de Opdrachtgever dan wel dat een derde toegang heeft gekregen tot de Encryptiesleutel en daarmee toegang heeft tot de digitale gegevens van opdrachtgever.

7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en geheimhouden van de Encryptiesleutel en realiseert zich dat door tenietgaan of verlies van de Encryptiesleutel, de bij Qpowr opgeslagen gegevens onbruikbaar en onleesbaar worden.

Artikel 14. Dienstverlening

1. Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door Qpowr vooraf bekend gemaakt worden. Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is 1 (één) uur tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen Support Plan of SLA is afgenomen kan Qpowr geen reactietijd garanties geven.

Artikel 15. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. Qpowr behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Qpowr of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct worden doorgevoerd

3. Indien opdrachtgever een voor hem negatieve wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, dient hij voor de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden Qpowr hierover te informeren. Qpowr kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor opdrachtgever niet meer zal gelden. Indien Qpowr de wijziging niet wenst in te trekken, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 16. Connectiviteit

1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze overeenkomst.

2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeen gekomen.

3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Indien u een pakket heeft met onbeperkt data verkeer geld de FUP. Bij veelvoudig gebruik van data verkeer dat meer dan gebruikelijk aan de orde is zal de opdrachtgever op de hoogte gesteld worden, na herhaaldelijk over scheiding van de FUP is Qpowr gerechtigd om een domein of pakket tijdelijk te sluiten.

Artikel 17. Slotbepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Qpowr gevestigd is.

3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

4. Informatie en mededelingen op de website van Qpowr zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst.

5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

6. De door Qpowr ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

8. Opdrachtgever geeft aan Qpowr onherroepelijk toestemming om alle rechten en plichten ter zake de overeenkomst over te dragen aan een derde. De contractsovername als bedoeld in artikel 6:159 BW komt tot stand door de mededeling ter zake aan opdrachtgever. Opdrachtgever mag echter zijn rechten en plichten ter zake de overeenkomst uitsluitend overdragen aan een derde na expliciete schriftelijke toestemming van Qpowr.

Edisonstraat 23, 5051 DS Goirle,
T 013 302 9040, www.qpowr.com
Goirle, April 2014 © (Versie 1)

Loading...